Biografie

Mons. prof. ThDr. Vojtěch Tkadlčík

8. 2. 1915 Karlovice (dnes místní část Kostelce u Holešova, okr. Kroměříž) – 25. 12. 1997 Olomouc

Život Vojtěcha Tkadlčíka byl poznamenán všemi událostmi 20. století, jež byly zásadní pro vývoj našeho státu. Narozen v průběhu první světové války, ještě v dobách rakousko-uherské monarchie, vystudoval již za první republiky Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Roku 1933 vstoupil do kněžského semináře a po studiích na teologické fakultě v Olomouci byl na kněze vysvěcen 5. července 1938, doslova v předvečer Mnichovské dohody. Druhou světovou válku strávil jako kaplan ve Zdounkách a Olšanech a také po čtyři roky působil jako ekonom v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.

Během necelých tří let svobody, v době mezi roky 1945 a 1948, se mu naskytla možnost zahájit pedagogickou a badatelskou dráhu na olomoucké teologické fakultě, kde pracoval jako asistent, později odborný asistent, lektor ruštiny a suplent křesťanské filozofie. Angažoval se také jako spoluredaktor vědeckého časopisu Acta Academiae Velehradensis, což byl orgán unionistické vědecké společnosti Akademie Velehradská. Díky obnovení původní olomoucké univerzity pod dnešním názvem Univerzita Palackého mohl pokračovat ve svém studiu slovanské filologie a historie a 13. března 1948 získat doktorát z teologie.

Chtělo by se konstatovat, že dosáhnout na tuto akademickou hodnost zvládl na poslední chvíli. Do Tkadlčíkova života totiž zásadním způsobem vstoupila událost, soudobou politikou a komunistickou historiografií nazývaná co Vítězný únor, která pro něj s malou přestávkou kolem roku 1968 znamenala obrovské překážky ve veřejné i badatelské činnosti. Po komunistickém puči začalo systematické rušení církevních institucí, škol a spolků, které se v červenci 1950 nevyhnulo ani olomoucké teologické fakultě. Ačkoli Tkadlčík dostal nabídku vědecky a pedagogicky působit na teologické fakultě Univerzity Karlovy, která byla přesunuta do Litoměřic, nevyužil ji, patrně z toho důvodu, že se obával přílišného státního dozoru, který nad touto fakultou panoval.

Na počátku 50. let tak odešel do duchovní správy. Po půlročním působení v Rýmařově se přesunul do litoměřické diecéze. Tam ho však v roce 1955 zastihla ztráta souhlasu k výkonu duchovní služby. Jeho další kroky tak směřovaly do Radkovy Lhoty na Přerovsku, kde strávil několik let jako kněz u sester sv. Kříže.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že takto odsunut z veřejného dění nemohl mít příležitosti pokračovat ve své vědecké činnosti, opak byl pravdou. Dokladem toho je přinejmenším fakt, že od roku 1963 pilně spolupracoval se Slovanským ústavem ČSAV na vydávání Slovníku jazyka staroslověnského a Etymologického slovníku jazyka staroslověnského.

Převratný rok 1968 jej našel ve Vlkoši u Přerova, kde působil jako administrátor, jímž se stal krátce poté, co byl roku 1966 ustanoven kaplanem v Přerově s povinností vést duchovní správu v Předmostí u Přerova. Události Pražského jara využil k obnově olomoucké teologické fakulty, do níž se pustil spolu s dalšími kněžími. Bohužel nezájem tehdejšího vedení univerzity vedl k tomu, že tato fakulta nemohla být obnovená ve svazku Univerzity Palackého, proto byla zřízena pouze jako pobočka litoměřické teologické fakulty. První přednášky byly zahájeny se začátkem zimního semestru 1968/1969, ale kvůli počínající normalizaci byli poslední posluchači přijati roku 1969 a poté, co ukončili studium, došlo v roce 1974 k opětovnému zániku celé fakulty.

Rok 1974 uškodil Tkadlčíkovi i v jiném směru. Ministerstvo kultury se totiž rozhodlo neuznat jeho habilitaci, tudíž Tkadlčíkovi nebyl přiznán titul docenta. K tomu všemu byl 1. července přesunut na pozici administrátora do Skřipova na Opavsku. V ústraní, jež mu mělo ztížit styky s odbornou veřejností a další vědeckou práci, strávil dlouhých patnáct let. Za obdivuhodné můžeme jistě považovat, že ani v této době nerezignoval na svoji publikační a vědeckou činnost. Publikoval jak ve vědeckých časopisech, tak v popularizačních periodikách. Vedl také obsáhlou korespondenci s čelními představiteli nejen paleoslovenistické obce.

Zadostiučinění mu naštěstí přinesla zlomová Sametová revoluce. Po revolučních listopadových změnách krátce působil jako kancléř olomouckého arcibiskupství, aby se poté ujal obnovení olomoucké teologické fakulty. Byl to právě on, kdo nesl podstatnou zásluhu na sestavení prvního polistopadového pedagogického sboru a stal se prvním děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jedenáctého ledna roku 1990 ocenila jeho zásadní přínos také katolická církev, když byl jmenován čestným papežským prelátem s titulem Monsignore. O tři roky později, v březnu 1993, se stal biskupským vikářem pro případy svatořečení kandidátů z olomoucké arcidiecéze, a půl roku nato, 28. září, jej olomoucký arcibiskup ustanovil kanovníkem obnovené metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Téhož roku byl pak jmenován univerzitním profesorem na olomoucké teologické fakultě pro obor staroslověnský jazyk a literatura.

Ačkoliv již pomalu uzavíral osmou dekádu svého věku, nepřestal tvořit a publikovat. Na velké lásce celého svého života, jak bychom mohli s trochou patosu nazvat jím sestavený Hlaholský misál, pracoval i v této době. Pokračoval v čilých stycích s odbornou veřejností, jeho hlas neutichl ani v četných lingvistických a historických diskuzích.

S nocí z 25. na 26. prosince 1997 tak kvůli Tkadlčíkově náhlé zástavě srdce ztratila česká i světová paleoslovenistika nejen jednu z největších osobností 20. století, uznávanou kapacitu ve svém oboru, nadšeného badatele, ale i skromného, laskavého a přátelského člověka, jehož odraz k nám zaznívá prostřednictvím jeho bohaté korespondence.

Bibliografie prací Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka

sestavená Antonínem Vedralem, upravená a doplněná Miloslavem Pojslem. Publikováno in: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. Prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. Olomouc, Euroslavica, 2000, s. 18–22.

 1. Slovanský život Konstantinův. Latinkou přepsal a poznámkami opatřil Jan Malý. Sborník Velehradský, nová řada, č. 6, 1935, s. 143–175 (přepracoval a do tisku připravil V. T.).
 2. Slovanský život Metodějův. Latinkou přepsal a poznámkami opatřil Vojtěch Tkadlčík. Sborník Velehradský, nová řada, č. 6, 1935, s. 176–188.
 3. Legenda o Konstantinovi. Přel. Jan a Josef Němec. Sborník Velehradský, nová řada, č. 6, 1935, s. 189–214 (přepracoval a do tisku připravil V. T.).
 4. Legenda o Metodějovi. Přel. Jan a Josef Němec. Sborník Velehradský, nová řada, č. 6, 1935, s. 215–224 (přepracoval a do tisku připravil V. T.).
 5. Acta VII. Conventus Velehradensis. Olomouc 1937: Nomina eorum, qui VII. Conentui Velehradensi intererant, Index personarum, Index rerum, Errata typi corrigenda, s. 321–373.
 6. Stojanova literární jednota od r. 1928 do r. 1938. In: Z brázdy Metodějovy, Olomouc 1938, s. 13–27.
 7. Farní knihovny. In: Farní a rodinné knihovny. Olomouc 1945, s. 10–15.
 8. Křest sv. Vladimíra a pokřestění Rusi ve středověku. Rozsévač 4, 1945, s. 50.
 9. Dr. Josef Matocha arcibiskupem olomouckým. ČKD 88 (113), 1946, s. 145–148.
 10. Sv. Vladimír Veliký, křesťanský kníže a světec. Olomouc 1946 (doktorská disertace, strojopis).
 11. Vzpomínáme (významná výročí). ACM 33, 1946, s. 343–345 a na obálkách.
 12. Ve službách myšlenky církevní jednoty. (K 90. výročí smrti Petra Jakovleviče Čadajeva.) ACM 33, 1946, s. 169–172.
 13. Z Apoštolátu modlitby. Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje (ACM) 33, Olomouc 1946, s. 26–28, 65–68, 103–105, 143–144, 183–184, 227–228, 273–274, 341–343, 390–391, 433–434.
 14. Dojmy z bratrské Polsky. ACM 34, Olomouc 1947, s. 224–235.
 15. Notae bibliographicae et recensiones. AAV 18, 1947, s. 108–244 (redigoval a z velké části sám sestavil V. T.).
 16. K 800. výročí Moskvy. ACM 34, 1947, s. 9–15, 50–53, 88–91.
 17. De novo praeside Academiae Velehradensis (archiep. Olom. Jos. Car. Matocha). AAV 19, Olomouc 1948, s. 1–5.
 18. Dr. Josef Matocha arcibiskupem olomouckým. ČKD 88 (113), 1948, s. 145–148.
 19. Notae bibliographicae et recensiones. AAV 19, 1948, s. 116–164 (redigoval a z velké části sám sestavil V. T.).
 20. Opera Francisci X. Grivec.AAV 19, 1948, s. 169–186.
 21. Trojí hlaholské i v Kyjevských listech. Slavia 25, 1956, s. 200–216.
 22. Officium et missa de S. Cyrillo Thessalonicensi, Episcopo et Confesore, Slavorum Apostolo, 1962 (strojopis).
 23. Dvě reformy hlaholského písemnictví. Slavia 32, 1963, s. 340–366.
 24. Litaniae de SS. Patronis Bohemicis (Bohemiae, Moraviae et Silesiae), 1963 (strojopis).
 25. Officium et missa de B. Maria Virgine, Matre christianorum unitatis, 1963 (strojopis).
 26. Officium et missa de S. Methodio Thessalonicensci, Episcopo et Confesore, Slavorum Apostolo, 1963 (strojopis).
 27. Rimskyj misal slověnskym jazykem na upotrěbljenije všemu čestnomu kliru v državě Češskoslověnscěj. 1963 (návrh hlaholského misálu s českou liturgickou výslovností), 325 s., strojopis.
 28. Officium et missa de SS. Gorazdo et sociis, Confessoribus, discipulis SS. Cyrilli et Methodii, 1963 (strojopis).
 29. Le moine Chrabr et l’origine de l’écriture slave. Byzantinoslavica 25, 1964, s. 75–92.
 30. Dvojí ch v hlaholici. Slavia 33, 1964, s. 182–193.
 31. K jazykové úpravě liturgických textů. Duchovní pastýř 16, 1966, s. 16–18.
 32. Prof. Dr. Josef Vašica (nekrolog). Via 1, 1968, s. 31–32.
 33. Datum příchodu slovanských apoštolů na Moravu. Slavia 38, 1969, s. 542–551.
 34. Byl sv. Cyril biskupem? Via 2, 1969, s. 23–27.
 35. Das Napisanije o pravěi věrě, seine ursprüngliche Fassung und sein Autor. Das östrliche Christentum, neue Folge, Heft 22, Würzburg 1969, s. 185–209.
 36. Diskusní příspěvek k encyklice „Humanae vitae“. Olomouc 1969, (rozmnoženo jako rukopis).
 37. Josef Vašica (nekrolog). Mediaevalia Bohemica 1, 1969, s. 441–445.
 38. Nový rok 1969 – jubilejní rok sv. Cyrila. Homiletické materiály 1968–69, s. 37–39.
 39. Osmikonečný kříž – poznámka. Kalendár gréckokatolíkov na rok 1970, Trnava 1969, s. 142.
 40. Víra a křest (1. neděle po velikonocích). Sborník homiletických materiálů 1969, s. 5–6.
 41. Kletba, klatba či požehnání sv. Metoděje? Příloha katalogu: Katolické diecéze v Československu. Olomouc 1970, s. 1–6.
 42. Symposium o sv. Konstantinu Filosofovi v Praze. Via 3, 1970, s. 46–47.
 43. Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Živá teologie, sv. 4, Praha 1970, s. 43–68.
 44. Byzantinischer und römischer Ritus in der slavischen Liturgie. In: (Festschrift Prof. Dr. Hermenegild Biedermann.) Das östliche Christentum, neue Folge, Heft 25, Würzburg 1971, s. 313–332.
 45. Systém hlaholské abecedy. Studia palaeoslovenica. Sborník k uctění 70. narozenin prof. dr. J. Kurze, Praha 1971, s. 357–377.
 46. Katalog kněžstva olomoucké arcidiecéze. Díl I. Kněžstvo podle stavu v druhé polovině roku 1972. Olomouc 1973.
 47. Mša hlaholskaja. Hlaholská mše, příručka pro účast lidu na hlaholské bohoslužbě. Kapitulní ordinariát v Olomouci 1972.
 48. „Právníci“ v Životě Metodějově. Slovo 22, Zagreb 1972, s. 41–51.
 49. Rimskyj misal slověnskym jazykem izvoljenijem Apostolskym za Archibiskupiju Olomuckuju iskusa dělja izdan. Missale Romanum lingua Veteroslavica ex indulto Apostolico pro Archidioecesi Olomucensi ad experimentum editum. Olomouc 1972, s. 186 + XII.
 50. Systém cyrilské abecedy. Slavia 41, 1972, s. 380–392.
 51. Katalog kněžstva olomoucké arcidiecéze. Díl II. Nekrologium, listopad 1937 – červen 1973. Olomouc 1973.
 52. Odpověď „jednomu dobrému laikovi“. Inter nos 1973.
 53. Katalog arcidiecéze olomoucké podle stavu k 15. 4. 1974. Olomouc 1974.
 54. Václav Burian – Vojtěch Tkadlčík: Tzv. „Dobrovského“ ikona v olomouckých sbírkách. Umění 23, 1975, s. 203–218.
 55. Má pravdu? Ke knize M. Ivanova: Vražda Václava, knížete českého. Katolické noviny 28, 1976, č. 3 (18. 1. 1976), s. 3; č. 4 (25. 1. 1976), s. 3.
 56. Pátý červenec (cyrilometodějský svátek). Katolické noviny 28, 1976, č. 27 (4. 7. 1976), s. 1 a 3; a 28 (11. 7. 1976), s. 5.
 57. Staroslověnské legendy českého původu. Duchovní pastýř 25, 1976, č. 10, s. 167 (recenze).
 58. K datování hlaholských služeb o sv. Cyrilu a Metoději. Slovo 27, Zagreb 1977, s. 85–128.
 59. Slovanská liturgie svatého Petra. Duchovní pastýř26, 1977, č. 1, s. 13–14; č. 2, s. 22–25. /Ref. iš v Hlasu pravoslaví 34, 1978, s. 19–20/.
 60. Byzantský ritus ve slovanské bohoslužbě. Duchovní pastýř, č. 27, 1978, č. 1, s. 410. (Ref. Václav Šimek, Hlas pravoslaví 34, 1978, č. 7, s. 163–164; č. 8, s. 186–188).
 61. Święty Radzim. Zeszyty naukowe 21, Lublin 1978, č. 1 (81), s. 65–70.
 62. Konec polemiky. Hlas pravoslaví 35, 1979, č. 2–3, s. 66–69 (obsahuje výňatky z odpovědi V. T. na kritiku Václava Šimka, viz pod č. 52).
 63. Kristiánova legenda. Katolické noviny 31, 1979, č. 14 (8. 4. 1979), s. 3.
 64. II. Novljanski breviar, hrvatskoglagoljski rukopis iz 1495. Slavia 48, Praha 1979, s. 59–61.
 65. Kdo udělil postřižiny sv. Václavu? Listy filologické 103, 1980, s. 209–212.
 66. Novi hrvatskoglagoljski misal. Croatica Christiana Periodica 6, Zagreb 1982, s. 131–136.
 67. Alda Džambeluka-Kossova, Černorizec Chrabar. Kritičesko izdanie. Sofia 1980, Slavia 52, Praha 1983, s. 194–198 (recenze).
 68. Branko Fučić, Glagoljski natpisi. Zagreb 1982, Slavia 53, 1984, s. 88–94.
 69. Das slavische Alphabet bei Chrabr. Byzantinoslavica 46, 1985, s. 106–120.
 70. První staroslověnská legenda o sv. Václavu a Besědy sv. Řehoře Velikého. In: Litterae Slavicae medii aevi, Francisco Venceslao Mareš Sexagenario obblatae. Heausgegeben von Johannes Reinhart. München 1985, s. 329–334.
 71. Ke cti a slávě (kostely a kaple zasvěcené sv. Cyrilu a Metoději). Katolické noviny 37, 1985, č. 13, s. 5 (diecéze v Čechách); č. 15 (14. 4. 1985), s. 5 (diecéze brněnská); č. 16 (21. 4. 1985), s. 3 (arcidiecéze olomoucká).
 72. Cyrilský nápis v Michalovcích. Slavia 52, 1983, s. 113–123. Ukrajinsky: Kyrylivs’kyj napys v Mychalivcjach. Naukovy zbirnyk Muzeju Ukrajins’koji kul’tury u Svydnyku, Nr. 14, Svidník 1986, s. 397–410.
 73. Sv. Cyril a Metoděj a mariánská úcta. Slovo 18, Trnava 1986, č. 3, s. 10–13. Ukrajinsky: Pošana Prečystoji Divy Mariji svjatymy Kyrylom i Metodijem. Blahovistnyk 22, Trnava 1986, č. 10, s. 11–14.
 74. Cyrilometodějský překlad bible. In: Odkaz Soluňských bratří. Teologické studie. Praha 1987, s. 77–87.
 75. Sv. Vladimír Veliký a pokřtění Rusi. Slovo 20 (Trnava 1988), 5, s. 11–13; 6, s. 11–14; 7, s. 10–14. Ukrajinsky: Sv. Volodymyr j ochreščennja Rusi. In: Blahovistnyk 24 (Trnava 1988), 5, s. 11–13; 6, s. 10–13.; 7, s. 11–13.
 76. Ioannis C. Tarnanidis, The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki 1988. Slavia 58, 1989, s. 165–170 (recenze).
 77. Svatý Radim. In: Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích. Praha 1989, (2. vyd. 1990), s. 113–119.
 78. Svatá Hedvika. In: Bohemia Sancta. Praha 1989 (2. vyd. 1990), s. 160–165.
 79. Náš pětasedmdesátník (Dr. Leopold Dýmal). In: Sborník příspěvků k 75. narozeninám ThDr. Leopolda Dýmala. Olomouc 1989, 16 s. (strojopis).
 80. Antonín Cyril Stojan. In: Bohemia Sancta. Praha 1989 (2. vyd. 1990), s. 273–285).
 81. K datu cyrilometodějského svátku. Lidové noviny, roč. 3, č. 104, Praha 5. 7. 1990, s. 2.
 82. Mša hlaholskaja. Hlaholská mše, mešní řád se zpěvem. Příručka pro účast lidu na hlaholské bohoslužbě. Olomouc 1991.
 83. Památce prof. Augustina Aloise Neumanna OSA. In: Sborník ke 100. výročí narození prof. ThDr. Augustina Aloise Neumanna OSA. Olomouc 1991, s. 3–4.
 84. Projev při otevření CMBF UP. In: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník na paměť jejího obnovení a začlenění do svazku univerzity v říjnu 1990. Olomouc 1991, s. 10–15.
 85. Przeszłość i przyszłość kongresów welehradskich. Sympozium Lublin 1991 (referát).
 86. Významní pracovníci velehradského unionismu. In: Bohemia, Ecclesia, Universitatis. Sborník k osmdesátinám Jaroslavu Kadlecovi. Praha 1991, s. 173–182.
 87. Hlaholské mešní zpěvy pro chrámové sbory a Boží lid. Olomouc 1992.
 88. Ekumenismus na Moravě, jeho tradice a perspektivy. In: Sborník přednášek z kněžského dne 26. března 1992 v Olomouci. Vizovice 1992, s. 20–25.
 89. K rekonstrukci Abecední modlitby Konstantina Prěslavského. Slavia, roč. 61, 1992, s. 363–373.
 90. Nikoli provokace, ale pochopení. Naše Opavsko, 3, č. 15, 10. 4. 1992, s. 11.
 91. Rimskij misal povelěnijem svjateho vseljenskeho senma Vatikanskeho druhehoobnovljen i oblastiju Pavla papeža šesteho izdan. Ave, Olomouc 1992, 198+120 s.
 92. Rimskij misal. Mešnij čin s izbranymi mšami Vlašča češskaho v slověnskyj jazyk prěložen. Olomouc 1992, 328 s.
 93. Rozpaky nad svatořečením Jana Sarkandra. Katolický týdeník, 3, č. 24, 14. 6. 1992, s. 1.
 94. Rozpaky nad svatořečením Jana Sarkandra. Kostnické jiskry. Evangelický týdeník, 77, č. 17, 6. 5. 1992, s. 2.
 95. Dr. František Cinek. Mostkovice, Tři jubilea. 1993 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, s. 11–22.
 96. Ekumenismus. Pracovní texty pro vzdělávání laiků, Olomouc, MCM, 1993, č. 8, s. 10–20.
 97. Minulost a budoucnost velehradských kongresů. Hlas Velehradu, Societas, Praha 1993, s. 36.
 98. Minulost a budoucnost velehradských sjezdů. Teologické texty, Praha 1993, roč. 4 (1993), č. 5, s. 162–166.
 99. Na okraj čteného a rozjímaného. Deník preláta profesora Dr. Františka Cinka. (Připravil k vydání, napsal úvod s. 5–6 a sestavil rejstřík s. 133–144.) Olomouc 1993, 144.
 100. Hlaholská bohoslužba je náš poklad. Lidová demokracie, roč. 50, č. 158, 8. 7. 1994, s. 5.
 101. Josip Leonard Tandarić, Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost. Rasprave i prinosi. Slavia 65, Praha 1996, s. 385–387.
 102. Proč právě nyní? In: Kněz a mučedník Jan Sarkander. Sborník ke svatořečení. Olomouc 1994.
 103. Przeszłość i przyszłość kongresów welehradskich. In: Świadectwo Kościoła katolickiego w systemie totalitarnym Europy środkowo–wschodniej. Księga kongresu teologicznego Europy środkowo–wschodniej. KUL 11.–15. sierpnia 1991. Lublin 1994, s. 77–87.
 104. Služebnice Boží Anna Marie Zelíková, dobrovolná oběť lásky a smíru za duše (obrázek, krátký životopis a modlitba). Olomouc 1994.
 105. ThDr. Antonín Šuránek, Světlo z Beňova. (Připravil k vydání, napsal životopis autora s. 310–313, sestavil rejstřík 314–328.) Olomouc 1994, 332 s.
 106. Blaženější je dávat než dostávat (K úmrtí Dr. Leopolda Dýmala). Olomouc, Světlo, roč. 3, 18. 6. 1995, č. 25, s. 14–15.
 107. Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. MCM, Olomouc 1995, 56 s.
 108. Ekumenická diskuse o Janu Sarkandrovi. Světlo, roč. 3, 19. 3. 1995, č. 12, s. 9.
 109. František Václav Mareš (nekrolog). Teologické texty, roč. 6, 1995, č. 1, s. 36.
 110. Hrob sv. Metoděje obestřen tajemstvím (rozhovor). Moravský den, roč. 6, 4. 7. 1995, č. 155, s. 13.
 111. Jan Sarkander je mučedník zpovědního tajemství. Katolický týdeník, roč. 6, 9. 4. 1995, č. 15, s. 8.
 112. Ještě o zpovědním tajemství. Katolický týdeník, roč. 6, 16. 7. 1995, č. 29, s. 9.
 113. Kanonizací vstoupí světec do povědomí (rozhovor). Moravský den, roč. 6, 13. 3. 1995, č. 61, s. 9.
 114. Kanonizace je příležitostí ke smíření. Český týdeník 24. 1. 1995.
 115. Proč námitky proti Janu Sarkandrovi (rozhovor). Hanácký kurýr, roč. 3, 13. 1. 1995, č. 2, s. 6.
 116. Ke svatořečení Jana Sarkandra. Světlo, roč. 3, 12. 2. 1995, č. 7, s. 8.
 117. Můj obhájce žije (promluva na pohřbu Dr. Rudolfa Zubra 4. 11. 1995). Olomouc, Světlo, roč. 3, 19. 11. 1995, č. 47, s. 12–13.
 118. Nepravdy o Janu Sarkandrovi. Olomouc, Světlo, roč. 3, 4. 6. 1995, č. 23, s. 3–4.
 119. Pražský slavista Josef Vajs. Teologické texty, roč. 6, 1995, č. 6, s. 215.
 120. Proč neporozumění o Janu Sarkandrovi? Puls, roč. 5, 8. 4. 1995, č. 40, s. 5.
 121. Útok proti zpovědnímu tajemství. Teologické texty, roč. 6, 1995, č. 3, s. 100–101.
 122. Veliký vědec a věřící křesťan. In memoriam V. F. Mareše. Olomouc, Světlo, roč. 3, 22. 1. 1995, č. 4, s. 4.
 123. Ad: Světec nebo udavač? Region, roč. 4, 13. 6. 1995, č. 24, s. 14.
 124. Curriculum vitae P. Šuránka. Předneseno 21. 5. 1996 na sympoziu o životě, díle a odkazu Mons. Dr. Antonína Šuránka v Olomouci v arcibiskupském kněžském semináři.
 125. František Cinek. In: Zakladatelé a pokračovatelé. Památník obnovené univerzity. Olomouc 1996, s. 33–35.
 126. Josef Škrášek. Dělník na cyrilometodějské líše. Život a dílo preláta ThDr. Františka Cinka. (K tisku upravil V. T.), Olomouc 1996, 198 s.
 127. Josip Tandarić, Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost. Rasprave i prinosi. In: Djela Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu, Odjel za hrvatski glagolizam, knjiga 1. Zagreb 1993 (recenze).
 128. Josef Vašica. Teologické texty 7, Praha 1996, č. 1, s. 36. Publikováno též in: Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity. Olomouc 1996, s. 231–232.
 129. K odmítnutí papežského primátu. Mezinárodní katolický report, roč. 1, květen 1996, s. 52.
 130. Michal Hórnik a Velehrad. Sborník Velehradský, třetí řada, č. 2, Uherské Hradiště 1996, s. 67–74.
 131. O životě a díle sv. Cyrila a Metoděje. Rozhovor v Českém rozhlase, stanice Olomouc 5. 7. 1996.
 132. Počátky písemné kultury u Slovanů. Slavia 65, 1996, s. 56–58, vydáno též zvlášť in: Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův vědecký odkaz, vyd. Slovanský ústav, Praha 1996, s. 56–58.
 133. Svatopluk I. a církevní činitelé na Velké Moravě. Sborník Velehradský, třetí řada, č. 2, 1996, s. 59–66.
 134. Třicet let od smrti preláta Dr. Františka Cinka. Olomouc, Světlo, roč. 4, 8. 9. 1996, č. 36, s. 12.
 135. Über den Ursprung der Glagolica. In: Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur (Österr. Schriften der Balkan-Komission. Philologische Abteilung, Bd. 41), Wien 2000, s. 9–32.
 136. Vzpomínka na arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Olomouc, Světlo, roč. 4, 17. 11. 1996, č. 46, s. 4–5.
 137. Životopis P. Šuránka. Předneseno 23. 8. 1996 na sympoziu: Život, dílo a odkaz Mons. Dr. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě v Obecním domě.